npx 実行時に Ok to proceed? (y) と表示させない

2022-05-10 · oppara